1. AANBIEDINGEN

1.1. De aangeboden artikelen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven in de webwinkel en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door ODIER in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.
1.2. ODIER garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in BTWtarieven.
1.3. Het aanbod van ODIER is uitsluitend gericht op de Benelux markt. ODIER levert niet aan klanten buiten de Benelux.

2. ACCEPTATIE VAN BESTELLINGEN

2.1. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt ODIER zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. ODIER is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een door ODIER bepaalde vooruitbetaling heeft verricht. Op schriftelijk verzoek van de klant zal de reden daarvan aangegeven worden.

3. ZICHTTERMIJN

3.1. Voor alle aanbiedingen geldt een zichttermijn van 14 dagen, tenzij er bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat.
3.2. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen tevens betekent dat de klant gerechtigd is het artikel te passen.
3.3. De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen (anders dan gepast), gebruikt of beschadigd zijn. Verder mogen geen labels, prijskaarten etc. verwijderd worden. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. Retourzending dient te geschieden in de originele verpakking. Niet- of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen worden geweigerd.
3.4. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de TPG Post of expediteur. Indien het pakket door de TPG Post wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.
3.5. De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. ODIER accepteert in dat opzicht een door de TPG Post afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

4. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

4.1. Indien de artikelen niet binnen de zichttermijn op de door ODIER aangegeven wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn. Indien de zichttermijn conform artikel 3.1 is uitgesloten, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag vermeld op de factuur.

5. LEVERING

5.1. ODIER zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.
5.2. Indien een besteld artikel niet voorradig is, en ODIER besluit een vervangend artikel toe te zenden, zal ODIER dit aan de klant meedelen, en met de klant overleggen. Indien de klant niet binnen de zichttermijn schriftelijk anders aangeeft, zal ervan worden uitgegaan dat de vervangende zaak aan het bestelde beantwoordt. In het andere geval mag de klant het vervangende artikel op kosten van ODIER retourneren. Voor het overige gelden de bepalingen uit artikel 3.
5.3. De wijze van vervoer wordt door ODIER bepaald. De klant betaalt een bijdrage in de verzendkosten. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage slechts één keer worden berekend. De toepasselijke verzendkosten staan opgenomen in het besteloverzicht.
5.4. Indien een pakket via de post aan de klant verzonden kan worden, wordt dit door ODIER op naam van de klant voor rekening van ODIER bij TPG Post aangeboden

6. TRANSPORTRISICO

6.1. ODIER draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
6.2. In geval van retourzending binnen de zichttermijn gaat het transportrisico opnieuw op ODIER over, nadat de artikelen door de TPG Post of de door ODIER aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen.
6.3. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is ODIER gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

7. GARANTIE

7.1. ODIER garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties.
7.2. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel, na schriftelijk overleg met ODIER, voldoende gefrankeerd te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.  ODIER zal in dat geval het artikel vervangen, dan wel herstellen, en de verzendkosten in redelijkheid vergoeden. 
7.3 In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, of in geval van klachten over verrichte herstelwerkzaamheden, dient elke klacht toe te komen binnen 2 maanden na vaststelling van het gebrek door de klant. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te behelzen en kan elektronisch, schriftelijk of telefonisch plaatsvinden. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist ODIER of het artikel gerepareerd of vervangen zal worden. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. ODIER is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. Voor overige gevallen gelden de bepalingen uit artikel 7.2..

8. BETALEN

8.1. Indien de klant bij de bestelling gekozen heeft voor betaling middels overschrijving, eenmalige machtiging of betaling middels creditcard, verzendt ODIER de bestelde artikelen binnen 2 werkdagen, nadat haar rekening is gecrediteerd, behoudens het gestelde in artikel 5.1.
8.2. Indien de klant bij bestelling gekozen heeft voor het ontvangen van de bestelling “onder rembours” verzendt ODIER de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling, behoudens het gestelde in artikel 5.1.

9. TERUGBETALINGEN

9.1. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door ODIER gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. Terugbetalingen geschieden exclusief de eigen bijdrage van de klant in de verzendkosten.
9.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven hoe hij de terugbetaling uitgevoerd wil zien.

10. KLACHTENBEHANDELING

10.1. ODIER onderschrijft de Algemene Voorwaarden voor de verkoop op afstand en per post die door de Thuiswinkel.org in overleg met de Consumentenbond zijn opgesteld.

11. OVERIGE BEPALINGEN

11.1. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.
11.2. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.3. ODIER , Meulunterseweg 46, 6741HN Lunteren

© Lunteren, 13-9-2016